Oferta

Wypożyczalnia samochodów zastępczych oferuje Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy

Do niedawna to nie było dla wszystkich sądów i ubezpieczycieli takie oczywiste, jeżeli auto nie służyło do prowadzenia działalności gospodarczej ( w tej sytuacji auto zastępcze przysługuje już od dłuższego czasu ). Poszkodowany w wypadku drogowym mógł liczyć na auta udostępniane przez warsztaty, które nie odpowiadały standardowi auta poszkodowanego albo na środki transportu zbiorowego.

Pod koniec 2011r. Sąd Najwyższy z inicjatywy Rzecznika Praw Ubezpieczeniowych. Celem ujednolicenia orzecznictwa podjął uchwałę, wprowadzającą powszechnie obowiązującą interpretację pojęcia szkody majątkowej, jako konsekwencje zdarzenia drogowego ( wypadku drogowego), w zakresie której wchodzi prawo do pojazdu zastępczego (z OC sprawcy). Korzystanie z prawa do pojazdu zastępczego z OC sprawcy nie wpływa na wysokość odszkodowania za zniszczenie auta.

Zacznij Korzystać ze swoich praw – wynajem samochodów zastępczych

Poniżej kilka słów od strony prawnej:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, rozstrzygnęła ujawnione rozbieżności w wykładni sądów powszechnych dotyczących roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.” Treść tej uchwały została opublikowana na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych.

Analiza treści uzasadnienia uchwały pozwala stwierdzić, że Sąd Najwyższy:

  • wskazał, iż tego rodzaju szkodę należy kwalifikować jako szkodę majątkową,
  • określił jakie warunki musi spełniać tego rodzaju wydatek, aby mieścił się w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • w pełni podzielił pogląd Rzecznika Ubezpieczonych, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez korzystanie z komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy,
  • wyraźnie podkreślił, że w dzisiejszych realiach samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby właściciela uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu niż środki transportu zbiorowego.
Nie musisz przesiadać się na autobus

Korzystnie z samochodu stało się obecnie standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się umacniać. Innymi słowy, nie można uzależniać refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od wykazania przez poszkodowanego, że nie mógł on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub korzystnie z nich było niedogodne, nawet jeśli opis tego obowiązku intencjonalnie poprzedzimy sformułowaniem „w szczególności”. Co również istotne, wykorzystanie środków transportu zbiorowego nie zostało uznane nawet za ekwiwalentny sposób odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu, jeśli poszkodowany w sposób periodyczny wykorzystywał samochód.

Podsumowując, analiza treści uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 04/11, pozwala nam na kwalifikowanie wydatków celowych jako koszt najmu pojazdu zastępczego lub innego środka transportu niebędącego środkiem komunikacji publicznej, który został poniesiony na odtworzenie możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Wydatki ekonomicznie uzasadnione to wydatki na najem pojazdu zasadniczo o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, poniesione w oparciu o stawki czynszu najmu, które obowiązują na danym rynku lokalnym (ceny rynkowe za tego typu usługi) i w czasie naprawy pojazdu mechanicznego lub do czasu nabycia nowego pojazdu.

Nie zwlekaj zwłaszcza, gdy naprawy powypadkowe się przedłużają brak samochodu staje się niezwykle dotkliwy. Pamiętaj o przysługujących Ci prawach!